top of page

​針灸資訊

​薄血丸與針灸

2018-1-15

好多患心血管疾病嘅病人,都會被西醫處方薄血丸。咁究竟服食薄血丸嘅病人,可唔可以做針灸呢?
      我哋先講下比較容易出問題的薄血丸「華法林  (Warfarin)」。呢隻藥同好多藥物及食物都有相互作用・・・

薄血丸與針灸.jpeg
bottom of page